Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

Прием 2022-2023г.

Прикачени документи

План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или риск от насилие
План - график за провеждане на контролната дейност
Годишен план за контролната дейност
Празничен календар за учебната 2021-2022 година
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID - 19 през учебната 2021-2022 година
Процедура - Приложение 1 към Механизма
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
График за провеждане на индивидуални срещи на педагогическите специалисти
Правила за организиране на работата през учебната 2021-2022 година в условията на COVID - 19
Правила за достъп в сграда и дворно пространство
Правила за организиране провеждане и отчитане на вътрешноинституционална квалификация
График за предприети инициативи от колектива на детската градина
Годишен план за квалификацията на педагогическите специалисти
План за работа на педагогическия съвет
График за приемане и предаване на децата по групите
Удостоверение
Решение на Общински съвет за сформиране на групите