Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

Мисия и визия

           Мисия на детската градина:

       Полага основите за учене през целия живот, чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

 

      Визия на детската градина:

        Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на личността, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.