Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

Документи

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Годишен план за дейността на ДГ за учебната 2021-2022 г.
План за работа на педагогическия съвет
План за взаймодействие със семейството на институционално ниво през учебната 2021-2022
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или риск от насилие
План за противодействие на тероризма в Детска градина "Снежанка" - Велики Преслав
План за управление при кризи в следствие на терористична дейност
План на комисията за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск или кризисна интервенция
План за действие на координатора
Програма по гражданско здравно екологично и интелектуално образование
План за дейдствие и финансиране по изпълнение на Стратегията за развитие на Детска градина "Снежанка" - Велики Преслав за периода 202-2024 година
Стратегия за развитие на ДГ "Снежанка" - гр. Велики Преслав
Програмна система за развитие на детето за периода 2020-2024
Празничен календар за учебната 2021-2022 година
План - график за провеждане на контролната дейност
Годишен план за контролната дейност
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или риск от насилие